Privacy beleid

PRIVCACYBELEID VAN Vocal Group Hidden Voices

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vocal Group Hidden Voices (hierna: "HV” ) verwerkt van haar leden en steunende leden.

Indien je lid wordt van HV, of om een andere reden persoonsgegevens aan HV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.     Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Het bestuur van Vocal Group Hidden Voices, KvK 40177838. Waarbij de uitvoerende taken liggen bij de penningmeester en secretaris.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@hiddenvoices.nl

 

2.     Welke gegevens verwerkt HV en voor welk doel

2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a.     voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b.     adresgegevens eventueel postadres

c.     telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

 

2.2  HV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     ledenadministratie w.o. contributie-afhandeling

b.     back-up van gegevens van secretaris en penningmeester en vv.

c.     verplichte opgave ledenaantal en woonplaats t.b.v. subsidies Gemeente Roermond

d.     verplichte opgave aan KBZON (koepel) t.b.v. lidmaatschap, verzekeringen en auteursrechten         afhandeling.

NB: Gemeente en KBZON e.a. moeten uiteraard ook aan dezelfde AVG -regels voldoen.

De persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor:

-        Verstrekking aan derden, ook niet aan vrienden-organisaties.

E-mail berichtgeving:

HV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HV te verstrekken. 

3. Bewaartermijnen

HV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Na beëindiging van lidmaatschap blijven eerder genoemde persoonsgegevens nog twee jaar opgeslagen i.v.m. evt. verantwoordingen. NAW gegevens blijven ten allen tijden bewaard i.v.m. het organiseren van een reünie. Tenzij ex-lid nadrukkelijk verzoekt om vernietiging. 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Eventuele toekomstige overeenkomsten met derden zullen afspraken rondom gegevens verwerking worden vastgelegd conform art. 28 AVG. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie (secretaris) van HV  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop HV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur van HV.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie bestuur@hiddenvoices.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.